Drukuj

Informacje ogólne

Wpisane przez Administrator CREEF
::
[czwartek, 06 wrzesień 2018 20:24]
Ostatnio zmienione przez Administrator CREEF
::
[czwartek, 16 styczeń 2020 12:24]

Opis wydziałowego systemu zapewnienia jakości

Zasady dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Poznańskiej regulują:

 • Uchwała nr 39 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Uchwała nr 9 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Dodatkowo, regulacje związane z zapewnianiem jakości kształcenia są ujęte w Statucie Politechniki Poznańskiej i Regulaminie Studiów.

Wydział Elektryczny zapewnia wysoki poziom kształcenia poprzez wdrażanie i systematyczny rozwój Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, zgodnie z Uchwałą nr 02/2012 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Realizując cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydział Elektryczny podnosi jakość kształcenia również poprzez współpracę z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami inżynierów w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług edukacyjnych, a także zapewnienia spełnienia zasad publicznego dostępu do informacji (w tym w szczególności dla kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli), dotyczącej jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów.

Na Wydziale Elektrycznym została w 2015r. powołana również Rada Interesariuszy Zewnętrznych, w której skład weszli przedstawiciele kilkunastu firm, jednostek oświatowych i władz lokalnych Wielkopolski. Celem rady jest pogłębianie współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami a Wydziałem.

Interesariusze Zewnętrzni mają możliwość inicjowania zmian w programach kształcenia oraz opiniowania zmian planowanych, zgodnie z Procedurą opiniowania  i zgłaszania przez przedstawicieli Rady Interesariuszy Zewnętrznych zmian w programie kształcenia (procedura wprowadzona Uchwałą nr 20/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017r.).

W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą: wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia, zastępcy dyrektorów ds. kształcenia poszczególnych instytutów, przedstawiciel doktorantów oraz przedstawiciel wydziałowy Samorządu Studentów.

Zakres działalności Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia obejmuje:

 • analizę przygotowania kandydatów,
 • ocenę programów kształcenia,
 • ocenę warunków realizacji programów kształcenia,
 • analizę uzyskanych efektów kształcenia,
 • działania związane z doskonaleniem Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia,
 • podejmowanie prac nad zmianą dokumentów normujących funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

Na zakończenie roku akademickiego, wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia sprawozdaje działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na ręce pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz corocznie przedstawia treści związane z jakością kształcenia przed Radą Wydziału.

Dzięki ścisłej współpracy z wieloma przedsiębiorstwami istnieją z tego tytułu formy zewnętrznej oferty stypendialnej dla studentów Politechniki Poznańskiej a jednocześnie Wydział otrzymuje liczne oferty zatrudnienia absolwentów, które prezentowane są studentom lat dyplomowych, w tym przez stronę internetową Wydziału. Wszechstronny rozwój studentów jest możliwy również dzięki programom stypendialnym oraz stażowym, a także istnieniu oferty studiów dualnych.

Monitorowanie efektów kształcenia

Monitorowanie i egzekwowanie standardów kształcenia sprowadza się na Wydziale Elektrycznym do nadzoru nad realizacją programu studiów, przygotowywania propozycji zmian programowych, zapewniania wysokiej jakości kształcenia, międzyprzedmiotowego skoordynowania treści programowych oraz zapewnienia zgodności programów studiów i treści przedmiotów oferowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale z Polską Ramą Kwalifikacji.

Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne przedmioty czuwają nad monitorowaniem osiągniętych przez studentów efektów kształcenia, poprzez wykonywaną we własnym zakresie okresową analizę wskaźników ilościowych oraz jakościowych, jak wnioski z ankiet i hospitacji. Dziekan przy współpracy z dyrektorami instytutów monitoruje kadrę naukową z udokumentowanym dorobkiem naukowym, zapewniając minima kadrowe dla każdego kierunku studiów.

Zgodność programów studiów i treści przedmiotów w ramach wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Elektrycznym z obowiązującymi Polską Ramą Kwalifikacji jest okresowo sprawdzana przez głównego specjalistę ds. organizacji procesu dydaktycznego, natomiast wnioski z takiej kontroli są przekazywane Dziekanowi. Weryfikacja treści przedmiotów odbywa się na podstawie opisów przedmiotów, które są zawarte w ich kartach ECTS (dostęp elektroniczny przez stronę Wydziału Elektrycznego).

W ramach monitorowania efektów kształcenia Prodziekan ds. kształcenia przeprowadza analizę:

 • zmiany stanu osobowego grup dziekańskich po zakończeniu semestrów I i II,
 • sprawności dyplomowania,
 • skuteczności przejścia z I na II stopień studiów.

W celu weryfikacji efektów kształcenia po odbyciu stażu/praktyki, na Wydziale Elektrycznym przeprowadza się ankietę studenta, pracodawcy oraz opiekuna.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia ustawicznie pracuje nad rozszerzaniem funkcjonalności systemu zarządzania jakością i nakierowaniem go na potrzeby i dobro studenta, przez zapewnienie usług dydaktycznych na jak najwyższym poziomie.

 Ocenianie studentów oraz monitorowanie efektów kształcenia

Zasady stawianych wymagań oraz sposobu oceniania wiedzy studenta zawarte są w Regulaminie Studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej.

Sprawdzenie stanu opanowania materiału przez studenta jest podporządkowane nadrzędnemu celowi, którym jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w czasie zajęć, znajomość zagadnień teoretycznych i wykorzystanie ich do rozwiązywania problemów technicznych. Studentom zwraca się uwagę na bardzo surowe traktowanie wszelkich prób nieuczciwości, w tym korzystania z cudzych wyników.

       Proces wystawiania ocen zaliczenia wykładów, ćwiczeń i laboratoriów odbywa się w systemie eProto. Do zaliczania okresów studiów stosuje się system punktowy ECTS.

Ocena jakości kadry dydaktycznej warunkującej uzyskanie efektów kształcenia

Zapewnienie wysokiej jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych wymaga kadry nauczającej reprezentującej wysoki poziom naukowy, dydaktyczny i etyczny. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje okresową i wielotorową ocenę kadry nauczającej. Poziom kwalifikacji pracowników weryfikuje się na podstawie wypełnionego „Arkusza oceny nauczyciela akademickiego”, który zawiera informacje ogólne, dane o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.

Ponadto, istotnymi instrumentami oceny jakości procesu dydaktycznego są:

 • okresowe hospitacje,
 • anonimowa ankieta oceny zajęć przeprowadzana przez studentów w systemie elektronicznym eAnkieta,
 • ankiety wydziałowe dla studentów studiów I i II stopnia,
 • publikowanie wyników ankiet na stronie internetowej WE wraz z opisem zmian, które zostały wprowadzone na podstawie postulatów zgłaszanych przez Interesariuszy.

Ocena nauczycieli akademickich jest dokonywana przez ich przełożonych oraz studentów i jest jednym z elementów pozwalających podnosić poziom jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym, co jest regulowane przez Zarządzenie nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 25 maja 2009r. w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych, zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia oraz hospitacji zajęć dydaktycznych.

Hospitacje dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, ze szczególnym ukierunkowaniem na doktorantów i młodych pracowników Wydziału, a także nauczycieli, którzy zostali nisko ocenieni w ankietach wypełnianych przez studentów. Plan hospitacji dotyczący bieżącego semestru zostaje opracowany w pierwszym miesiącu trwania semestru, a po każdej hospitacji jest uzupełniany stosowny protokół hospitacji, a przeprowadzający hospitację odbywa rozmowę z osobą hospitowaną, która zapoznaje się z treścią sprawozdania. Wszystkie protokoły są przekazywane Dziekanowi i archiwizowane. Podsumowanie wyników przeprowadzonych hospitacji jest również przesyłane do Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Istotnym elementem Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia są ankiety studenckie, które realizowane są wielotorowo przez:

 • uczelniany system eAnkieta (co semestr),
 • anonimowy formularz internetowy dla studentów I-go semestru II stopnia na temat studiów I stopnia,
 • anonimowy formularz internetowy dla studentów III-go semestru II stopnia na temat studiów II stopnia,
 • ankietę absolwenta Wydziału Elektrycznego.

Ankietyzacja absolwentów Wydziału Elektrycznego jest przeprowadzana zgodnie z Procedurą monitorowania karier zawodowych absolwentów Wydziału Elektrycznego Poznańskiej (wprowadzoną Uchwałą nr 21/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 maja 2018r.).

Zasady cyklicznej, wewnętrznej ankietyzacji na Wydziale Elektrycznym są sformalizowane 
w Procedurze oceny jakości kształcenia na Wydziale w oparciu o coroczne anonimowe ankiety studenckie i Procedurze oceny jakości kształcenia na podstawie danych z systemu eAnkieta (wprowadzonych Uchwałą nr 20/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017r.).

Wydziałowa akcja ankietyzacji jest zawsze poprzedzona informacją wysyłaną zarówno do Samorządu Studenckiego, poszczególnych instytutów jak i do starostów odpowiednich grup. Ankiety uczelniane (semestralne) i coroczne (wydziałowe) uzupełniają się, przy czym ostatnie z wymienionych cechują się większym stopniem szczegółowości, zawierając pytania dopasowane do konkretnego kierunku i stopnia studiów. W tej ankiecie istnieje możliwość zamieszczenia szczegółowych uwag do poszczególnych form zajęć typu laboratorium lub projekt, a więc o znaczeniu praktycznym. Część z pytań jest ściśle powiązana z danym kierunkiem studiów. Ocenie podlegają treści programowe, korelacja między przedmiotami i formami zajęć, laboratoria, umiejscowienie przedmiotu w programie studiów, kolejność przedmiotów w programie, a w końcu jakość prowadzonych zajęć praktycznych (projektowych i laboratoryjnych).

Wyniki tych ankiet są raz do roku przekazywane dyrektorom instytutów, których sprawozdanie z podjętych działań dla wydziałowego pełnomocnika ds. jakości kształcenia podlega upublicznieniu na stronie Wydziału.

Wyniki ankiet są uwzględniane również przy planowaniu hospitacji, a w przypadku powtarzających się negatywnych ocen dyrektorzy instytutów są odpowiedzialni za przedstawienie propozycji wprowadzenia zmian w procesie kształcenia, przedstawiając odpowiedni projekt Radzie Wydziału.

Istotną formą uzupełnienia procesu dydaktycznego na Wydziale Elektrycznym, wpływającą na podniesienie jakości kształcenia, jest studencki ruch naukowy. Na Wydziale Elektrycznym działalność prowadzi kilkanaście kół naukowych, w których opiekę merytoryczną pełnią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału.

 Publikowanie informacji o kształceniu

Szczególną uwagę zwraca się na dostępność informacji na temat oferty kształcenia na Wydziale. W ramach Wydziału analizowane są i w konsekwencji stale rozwijane oraz doskonalone formy informowania o ofercie dydaktycznej, jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów. Informacje te kierowane są do wszystkich zainteresowanych, w szczególności przede wszystkim do uczniów szkół średnich.

Stosowane są aktualnie bardzo różne formy przedstawiania oferty kształcenia – od informacji prezentowanych drogą internetową, przez informacje w formie papierowej do bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi.

Wydział posiada swoją witrynę internetową, którą stara się doskonalić. Funkcjonująca strona internetowa zawiera wszystkie informacje o kształceniu na Wydziale. Są to dane o zasadach rekrutacji, formach i trybach studiów, sylwetce absolwenta, planach studiów z opisami treści realizowanych przedmiotów na poszczególnych kierunkach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych. Zamieszczone są również w wersji elektronicznej informatory o Wydziale, broszury o kierunkach studiów oraz film promujący Wydział Elektryczny.

Corocznie stosowaną formą bezpośrednich spotkań informacyjnych są akcje „Drzwi otwarte”. Spotkania te organizowane są dwukrotnie: pierwszy raz jako część akcji informacyjnej całej Uczelni oraz w ramach Drzwi otwartych Wydziału Elektrycznego.

Wydział uczestniczy również w corocznych „Targach edukacyjnych” prezentując kierunki studiów na Wydziale. Ciekawą formę promowania Wydziału jest akcja „Dziewczyny na Politechniki”, która spotyka się z dużym zainteresowaniem i skutkuje wzrostem udziału studentek w ogólnej liczbie studiujących. Akcja promocyjna Uczelni w którą aktywnie włącza się Wydział to „Noc Naukowców”.

Wysoko ocenianą i bardzo skuteczną formą informowania o ofercie Wydziału są bezpośrednie spotkania przedstawicieli Wydziału z całymi klasami szkół średnich. Są to wizyty całych klas na Wydziale z możliwością odwiedzenia niektórych laboratoriów dydaktycznych. Stale rozwijane są również liczne wizyty młodych pracowników oraz studentów Wydziału w szkołach średnich, gdzie na spotkaniach z uczniami przekazywane są szczegółowe informacje o ofercie kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Sporządził: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Informacja wytworzona na podstawie m. in. danych archiwalnych z raportu samooceny autorstwa dr inż. Krzysztofa Sroki


  up

Kategorie
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: creef@put.poznan.pl